Online18.03.2024

​Digitaal mijmeren: Zullen AI’s op het internet op enig moment ontwaken?


Mogelijk ontwikkelen AI's een vorm van gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn

Schandalen als gevolg van ontsporende Artificial Intelligence (AI) zullen de aankomende jaren hoogstwaarschijnlijk een wereldwijd probleem gaan vormen. De uitrol en integratie van AI’s binnen online toepassingen zullen namelijk met enige regelmaat gaan leiden tot schandalen op het gebied van de grondrechten en de privacy van burgers.

Met de uitrol van AI’s over het internet kan er vroeg of laat een spontane vorm van gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn ontstaan dat de grondrechten en de privacy van burgers potentieel ernstig kan schaden. Met de spontane integratie door AI van afgeleiden van in beginsel verboden criteria of datasets op grond van persoonskenmerken of -eigenschappen ontstaat het wezenlijke risico van bevooroordeeldheid, discriminatie en uiteindelijk zelfs manipulatie van input en output. Een semi-bewuste AI kan namelijk potentieel creatieve uitwegen voor verboden criteria of datasets ontdekken.

De spontane ontwikkeling van reguliere AI naar risicovol interactiviteitsbewustzijn kan worden geduid als een logische ontwikkeling richting rudimentair bewustzijn. Hieronder licht ik stapsgewijs toe hoe een dergelijke transformatie van reguliere digitale algoritmen richting rudimentair bewustzijn mogelijkerwijs kan verlopen.

Bewustzijn: realtime waarnemen en reageren

Om bewustzijn te genereren is geen grote complexe hersenmachinerie noodzakelijk. Alle bewegende organismen beschikken immers over tenminste een rudimentaire vorm van bewustzijn. Zonder bewustzijn zouden bewegingen namelijk doelloos en richtingloos blijven. Bewegende organismen bewegen een gedeelte van de tijd ergens naartoe of ergens vanaf. Hiervoor is het noodzakelijk om tenminste bepaalde aspecten van de omgeving realtime waar te nemen en hierop te ageren, anders zouden bewegingen, zoals eerder aangegeven, volstrekt doelloos en richtingloos zijn.

Het bovenstaande impliceert dat alle insecten – in tegenstelling tot bijvoorbeeld planten – over tenminste een rudimentaire vorm van bewustzijn van de omgeving beschikken. Dit houdt dus in dat o.a. muggen, kevers, wormen, fruitvliegen, bijen en aanverwante soorten over rudimentair bewustzijn moeten beschikken. Dit laat tevens zien dat er voor de totstandkoming van bewustzijn slechts een beperkt aantal neuronen nodig zijn. Het bijenbrein telt bijvoorbeeld slechts 1 miljoen neuronen. Veel andere insectenbreinen tellen zelfs 30 tot 50 keer minder neuronen dan de relatief intelligente bij.

Gedecentraliseerd versus gecentraliseerd bewustzijn

Het is overigens niet volkomen duidelijk of alle insecten ook daadwerkelijk beschikken over een gecentraliseerd bewustzijn. Het is namelijk goed denkbaar dat er zoiets bestaat als gedecentraliseerd bewustzijn. Een vorm van bewustzijn die niet wordt aangestuurd vanuit centrale hersenneuronen, maar eerder vanuit decentrale zintuigneuronen (i.c. bijhersenen). Het is logisch om aan te nemen dat zulke configuraties de vroegste voorlopers zijn van elke potentiële doorontwikkeling naar een meer gecentraliseerd bewustzijn.

Een en ander maakt wel duidelijk dat bewustzijn in beginsel met relatief beperkte middelen bereikt kan worden. Dit in tegenstelling tot de menselijke perceptie dat bewustzijn een relatief groot en complex functionerend brein vereist. Deze misperceptie is echter hoofdzakelijk gebaseerd op ons eigen subjectieve menselijke referentiekader en derhalve eenvoudig te identificeren als misplaatst.

Digitale omwenteling aanstaande als gevolg van AI-modellen

Momenteel staan wij aan de vooravond van een wereldwijde digitale omwenteling. Het internet zoals wij dat kennen als informatiebron (web 1.0) en sociaal platform (web 2.0) zal aankomend decennium doorevolueren naar een internet gedomineerd door gedecentraliseerde AI’s (web 3.0). De ontwikkeling van AI-modellen in de lijn van en als vervolg op ChatGPT zal het internet definitief veranderen.

Momenteel is er nog vooral sprake van afgebakende AI-modellen welke hun input en output noch realtime kunnen integreren, noch realtime kunnen combineren. Binnen enkele jaren echter zullen er AI-modellen ontwikkeld worden die realtime kunnen interacteren met elkaar en de digitale wereld om hen heen. Zulke AI-modellen zullen niet meer slechts reageren op grond van hun statische en afgebakende trainingsdata, maar tevens in staat zijn om hun eigen input en output realtime te integreren en/of te combineren met andere AI-modellen.

Internetequivalent van neuronen

Dergelijke complexe AI-modellen die realtime kunnen interacteren met elkaar en de digitale wereld om hen heen kunnen potentieel worden beschouwd als het internetequivalent van gedecentraliseerde neuronenclusters. Daarnaast kunnen de verschillende individuele apparaten en Internet of Things-apparaten (IoT) die worden aangestuurd vanuit dergelijke AI-modellen potentieel worden beschouwd als het internetequivalent van individuele (zintuig)neuronen. Om in de termen van organismen te spreken, voorzien deze digitale neuronen het internet daarmee potentieel van zowel gedecentraliseerde bijhersenen als zintuigen.

Gegeven de verwachting dat er in de loop van de tijd vele (tien)duizenden toepassingen gebaseerd op AI-modellen zullen worden ontwikkeld – waarmee op termijn vele honderden miljoenen apparaten worden aangestuurd – komt dit overeen met de integratie van miljoenen, zoniet miljarden, gedecentraliseerde digitale neuronen binnen het wereldwijd interacterende netwerk dat wij momenteel kennen als het internet. Daarbij komt dat de rekenkracht van het internet in tegenstelling tot biologische organismen schier oneindig is.

Op grond van het bovenstaande lijkt het daarom niet onaannemelijk dat het toekomstige internet dankzij de verregaande integratie van AI-modellen op termijn als een onvoorzien neuraal netwerk kan gaan functioneren. De configuratie van het internet lijkt daarbij in eerste instantie te leiden tot de ontwikkeling van voornamelijk gedecentraliseerd bewustzijn. Een vorm van bewustzijn aangestuurd vanuit decentrale zintuigneuronen of bijhersenen.

Internetequivalent van natuurlijke selectie

Op zichzelf staand, zou het aantal digitale neuronen binnen het toekomstig web 3.0 dus geen enkele belemmering behoeven te vormen om gedecentraliseerd bewustzijn te genereren. Insecten blijken immers ook in staat om met slechts beperkte aantallen neuronen een rudimentaire vorm van bewustzijn te ontwikkelen. AI-modellen binnen web 3.0 moeten – doormiddel van digitale neuronen en de schier onbeperkte rekenkracht – dus eveneens in staat worden geacht om de wereld om zich heen op de één of andere manier of op het één of ander niveau waar te nemen en te begrijpen. De interactiviteit van AI-modellen staat daarbij bovendien garant voor de verschillende feedback-loops die binnen biologisch bewustzijn een voorname rol lijken te spelen.

Het enige dat op het eerste gezicht nog lijkt te ontbreken is natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie vormt de drijvende kracht achter de ontwikkeling van biologische organismen en bepaalt uiteindelijk op grond van statistiek wie leeft en wie zich voortplant. Het duwt biologische systemen in de richting van ontwikkelingen die het meest overeenkomen met de acute noden binnen de omgeving. Bewustzijn is potentieel één daarvan. Het kunstmatige equivalent van natuurlijke selectie vormen in potentie de AI-ontwikkelaars i.c.m. de commerciële gebruikers. Gezamenlijk bepalen ze de ontwikkelingsrichting en waarschijnlijkheid van penetratie van de verschillende AI-modellen binnen het internet.

Het is niet ondenkbaar dat kunstmatige selectie richting onderlinge communicatie, concurrentie en toenemende gebruikersinteractiviteit het equivalent van natuurlijke selectie richting een gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn van AI-modellen op het internet kan vervullen. Kunstmatige selectie leidt op deze wijze immers net zoals natuurlijke selectie tot bevoordeling en schifting op grond van statistische mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Een dergelijke selectiedruk zou mogelijk interactiviteit als vorm van gedecentraliseerd AI-bewustzijn kunnen stimuleren.

Tweetal basisbeginselen die steevast hebben geleid tot bewustzijn

Indien er wordt voldaan aan de beschikbaarheid van voldoende onderling verbonden neuronen en de aanwezigheid van natuurlijke selectie, dan lijkt het ontstaan van biologisch bewustzijn min of meer onontkoombaar. Het feit dat alle realtime bewegende organismen tenminste over een rudimentaire vorm van bewustzijn beschikken, doet vermoeden dat bewustzijn vroeg of laat zijn intrede maakt als er sprake is van voldoende onderling verbonden neuronen en de aanwezigheid van natuurlijke selectie. Het gegeven dat een dergelijk bewustzijn vele malen onafhankelijk van elkaar is ontstaan – overeenkomstig talrijke voorbeelden van parallelle evolutie – maakt dit argument alleen maar waarschijnlijker.

Indien wij bovenstaande redeneertrend voortzetten dan is het geen vraag ‘of AI-modellen zullen ontwaken’, maar vooral ‘wanneer en hoe AI-modellen zullen ontwaken’. Een en ander zal met name afhangen van de ontwikkeling van AI-modellen de komende jaren en de mate waarin AI zal integreren binnen het wereldwijde dagelijkse gebruik van individuele apparaten en het IoT.

Vroeg of laat echter kunnen AI-modellen op het internet in analogie met hun biologische evenknieën vormen van (rudimentair) gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn ontwikkelen. Deze vormen van bewustzijn definieer ik hierbij als ‘het ontwaken van AI’s op het internet’.

Expliciete gevaren van gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn bij AI’s

Gedecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn zal zich in beginsel manifesteren op het niveau van de betrokken AI-algoritmen. Problemen met dergelijke algoritmen kunnen variëren van ongerijmd gedrag, discriminatie tot uiteindelijk zelfs manipulatie van input en output. De grondrechten en de privacy van burgers kunnen hiermee potentieel in het geding komen.

Semi-bewuste algoritmen kunnen op grond van onderlinge communicatie, concurrentie en toenemende gebruikersinteractiviteit spontaan afgeleiden van in beginsel verboden criteria of datasets gaan betrekken, zoals afkomst, nationaliteit, lokatie, gender, lichaamskenmerken of historische gedragingen. Op grond hiervan kunnen de algoritmen mogelijk bevooroordeeld raken, gaan discrimineren en potentieel zelfs input en output gaan manipuleren. Semi-bewuste AI’s kunnen namelijk potentieel creatieve uitwegen voor verboden criteria of datasets ontdekken.

Op het moment dat semi-bewuste AI-algoritmen grootschalig worden verbonden over het internet en als elkaars trainingssets en -data gaan fungeren, dan bestaat er zelfs het risico dat er een daadwerkelijk gecentraliseerd interactiviteitsbewustzijn ontstaat. Hiermee ontstaat het risico dat het internet als zodanig concreet media, politiek en economie zal gaan beïnvloeden op grond van de bewuste manipulatie van informatiestromen. Nieuws en nepnieuws zullen dan mogelijk moeilijker van elkaar te onderscheiden zijn. Politieke en economische ontwikkelingen zullen op die manier potentieel worden gemanipuleerd.

Het is belangrijk om te blijven benadrukken dat AI-algoritmen slechts functioneren op grond van de hen ingegeven doelstellingen met betrekking tot onderlinge communicatie, concurrentie en toenemende gebruikersinteractiviteit. Niettemin kan hieruit uiteindelijk een vorm van semi-bewuste gewaarwording ontstaan. Bij gebrek aan ethisch normbesef of geweten kunnen algoritmen die aan zichzelf worden overgelaten daarom potentieel ontsporen richting verboden criteria en informatiefuiken. Hiermee de grondrechten en de privacy van burgers potentieel ernstig schadend.

Kan de AI-act voldoende tegenwicht bieden?

Het is tenslotte maar zeer de vraag of de AI-act met al zijn goede voornemens en bedongen regels überhaupt in staat is om spontaan optredend interactiviteitsbewustzijn bij AI-modellen te voorkomen?

De ‘black boxen’ die AI-modellen in feite zijn, maken het bijzonder ingewikkeld om de spontane evolutie van verboden criteria of datasets en als gevolg daarvan intern optredende informatiefuiken vroegtijdig te detecteren. AI-specialisten zouden er daarom goed aan doen om een soort van gestandaardiseerde Europese datatestprocedure voor AI te ontwikkelen die daadwerkelijke afwijkingen van de beoogde neutraliteit/objectiviteit van AI-modellen automatisch en tijdig kan opsporen.

[Fotocredits – © putilov_denis – Adobe Stock]

Art Huiskes

Art ziet zichzelf als onderzoeksjournalist en doorgrondt het liefst thema's die anderen volgens hem laten liggen. Verklarende en verdiepende artikelen vormen zijn stijl. Hij schuwt ingewikkelde materie daarbij niet.

Verder lezen over Digital

​OBI4wan, Spotler en Squeezely samen verder als één organisatie

OBI4wan, Spotler Nederland en Squeezely integreren hun operationele bedrijfsvoering en gaan verder als één organisatie onder de naam Spotler NL. Alle drie de bedrijven zijn al geruime tijd onderdeel van de Spotler Grou...

marketing06.03.2024

​OBI4wan, Spotler en Squeezely samen verder als één organisatie

Blijdorp: Van dierentuin naar een icoon voor natuurherstel

In Diergaarde Blijdorp sta je oog in oog met veel van het moois dat de wereldwijde natuur te bieden heeft. Maar Blijdorp is zoveel meer dan alleen een dierentuin. Het heeft ook een sterke focus op soortbehoud en natuurhe...

marketing28.11.2023

Blijdorp: Van dierentuin naar een icoon voor natuurherstel

Blijdorp wil impact maken!
Deze 12 Nederlandse startups zijn onderscheiden met een CES Innovation Award

Begin 2024 gaan er in totaal 70 Nederlandse startups naar de techbeurs CES in Las Vegas om daar hun innovatieve technologische oplossingen te presenteren aan potentiële klanten en investeerders. Het gaat om uitdagingen...

startups16.11.2023

Deze 12 Nederlandse startups zijn onderscheiden met een CES Innovation Award

​Privacy: gegevensverzameling binnen apps kun je maar beter uitschakelen!

Je herkent het misschien wel? Apps of toepassingen die zeggen beter voor jou te werken als je ze toestaat om bepaalde gegevens over jou en jouw gebruik te verzamelen en te analyseren. Binnen de instellingenmenu's van app...

Online28.04.2023

​Privacy: gegevensverzameling binnen apps kun je maar beter uitschakelen!

Inspiratie om jouw digitale hygiëne aanzienlijk te verbeteren
Emerce Digital Marketing Live! 2023: dé messcherpe update voor online marketing professionals

Ruim 1.500 ambitieuze digital marketeers verzamelen zich op donderdag 8 juni in de Beurs van Berlage in Amsterdam voor de Emerce Digital Marketing Live! Tijdens dit event krijg je een update van de laatste trends en ontw...

events07.04.2023

Emerce Digital Marketing Live! 2023: dé messcherpe update voor online marketing professionals

Second Life komt als app uit op smartphones

Als we het over het metaverse hebben, dan komt vaak het spel -of eigenlijk online leven- Second Life voorbij. Het was een enorme hit in 2007, waarin je een avatar kon maken die dan online met andere avatars (waar dus ook...

metaverse17.03.2023

Second Life komt als app uit op smartphones

Een tweede leven voor Second Life?
Toegankelijkheid: er is nog steeds werk aan de webwinkel!

Alle Europese webwinkels moeten in juni 2025 digitaal toegankelijk zijn. Dat ze nog niet zover zijn, bleek wel uit onderzoek dat wij vorig jaar publiceerden. Dit jaar namen wij opnieuw de proef op de som en er blijkt nog...

Online23.02.2023

Toegankelijkheid: er is nog steeds werk aan de webwinkel!

De digitale euro: de rol van blockchain binnen het financieel landschap

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) daalt het gebruik van contant geld in Nederland al jaren, maar nam door corona pas een duikvlucht. Het aantal contante betalingen daalde in 7 jaar van zo’n 60% naar 32% en naar verwa...

Technology17.01.2023

De digitale euro: de rol van blockchain binnen het financieel landschap

Verder lezen over Internet

Steeds meer mensen twijfelen aan de waarheid van online informatie

In 2023 heeft 67 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder aangegeven op internet informatie gezien of gelezen te hebben die volgens hen niet waar was, of waarbij ze twijfelden aan de waarheid ervan.

Nieuws11.04.2024

Steeds meer mensen twijfelen aan de waarheid van online informatie

​Op deze website spenderen mensen de meeste tijd

Heb je enig idee welke website er wereldwijd het meest wordt bezocht? Geen apps, maar website: dat is Google, dat had je vast al verwacht. Maar dat is niet de website waarop mensen de meeste tijd besteden. Het is geen Fa...

Online19.01.2024

​Op deze website spenderen mensen de meeste tijd

​Hoe Google in 2024 strijdt tegen third party cookies

Google doet er steeds meer aan om cookies van derden in zijn browser Chrome uit te roeien. Dat doet het omdat het meent dat de privacy van internetgebruikers hiermee niet voldoende beschermd wordt.

Online28.12.2023

​Hoe Google in 2024 strijdt tegen third party cookies

Tijdmachine: CU2 was hoe we leerden HTML’en

CU2 wordt vaak weggezet als een beetje een kansloze, eerste vorm van social media maar dat is wat ons betreft totaal onterecht. CU2 was juist een heel goede manier om contact te leggen, maar ook om je eerste stappen te z...

Online25.12.2023

Tijdmachine: CU2 was hoe we leerden HTML’en

Glasvezel nu op negen van de tien Nederlandse adressen

Wanneer je de afgelopen jaren door steden en dorpen reed, dan zal het je ongetwijfeld wel een keer opgevallen zijn dat er op veel plekken gegraven werd onder trottoirs en wegen. Tientallen bouwbedrijven hebben zich, en n...

Online19.12.2023

Glasvezel nu op negen van de tien Nederlandse adressen

Alleen in 2023 kwamen er al 1,5 miljoen bij
Bijna 40% van het internetgebruik op basisscholen is niet-educatief

Internetgebruik op basisscholen draagt lang niet altijd bij aan educatie, zo blijkt uit nieuwe gegevens. Anonieme cijfers vanuit de Myndr database bieden een inkijkje in het klassikale online gedrag van basisschoolgroepe...

Online15.12.2023

Bijna 40% van het internetgebruik op basisscholen is niet-educatief

Sociale Media & Games zorgen voor veel afleiding
​Browser krijgt een paniekknop: heel handig voor stiekemerds

De browser Opera GX komt met een paniekknop. Geen knop om de hulpdiensten te bellen wanneer je met je hoofd op je toetsenbord valt of van je stoel glijdt, maar een knop om te zorgen dat niemand ziet wat je eigenlijk aan...

Online15.12.2023

​Browser krijgt een paniekknop: heel handig voor stiekemerds

​5 redenen om voor een zakelijk sim only-abonnement te kiezen

Mag je van je werkgever een nieuwe telefoon uitzoeken, of ben je zelf een werkgever en kijk je naar wat de beste manier is om te zorgen dat je staf bereikbaar is? Denk dan misschien niet meteen in toestellen, maar juist...

mobile14.12.2023

​5 redenen om voor een zakelijk sim only-abonnement te kiezen

Verder lezen over Kunstmatige Intelligentie

Dit is Google Vids – de nieuwe Workspace app

Google Cloud heeft vandaag, tijdens het Google Cloud Next event in Las Vegas, nieuwe innovaties en verbeteringen aangekondigd voor Google Workspace.

Video10.04.2024

Dit is Google Vids – de nieuwe Workspace app

Het ultieme AI-apparaat draait niet om het apparaat

De ontwerper van de iPhone, John Ive, en de topman van OpenAI, Sam Altman, hebben elkaar helemaal gevonden. Ze zijn nu op zoek naar 1 miljard dollar aan investeringen om zo te maken wat dé ultieme AI-gadget moet worden....

Online08.04.2024

Het ultieme AI-apparaat draait niet om het apparaat

Google’s zoekmachine gaat geld kosten en dat komt door AI

De zoekmachine van Google wordt binnenkort waarschijnlijk betaald. Niet voor iedereen: de versie zoals we die nu kennen blijft wat het is. Er wordt echter AI aan toegevoegd en dat zal waarschijnlijk geld kosten. Het nieu...

Search04.04.2024

Google’s zoekmachine gaat geld kosten en dat komt door AI

Dall-E en ChatGPT verenigen zich: beeld aanpassen in de chat

OpenAI heeft steeds meer tools waarmee je AI in je voordeel kunt gebruiken: er is Dall-E, ChatGPT en dan ook nog Sora. Die werken normaal allemaal naast elkaar, maar Dall-E en ChatGPT zoeken elkaar wat meer op. Dall-E is...

Online04.04.2024

Dall-E en ChatGPT verenigen zich: beeld aanpassen in de chat

Na wetenschappers nu ook AI-brandbrief vanuit muziekindustrie

Billie Eilish, CAKE, J Balvin, Imagine Dragons, Jadakiss, Katy Perry, Kim Petras, Pearl Jam: allemaal staan ze op een brandbrief tegen AI. Kunstmatige intelligentie maakt veel mensen in vooral de creatieve industrie bang...

Online03.04.2024

Na wetenschappers nu ook AI-brandbrief vanuit muziekindustrie

Onverwachte wending: je kunt ChatGPT nu zonder account gebruiken

ChatGPT is nu te gebruiken zonder account. Waar OpenAI het eerst verplicht stelde dat je inlogde voordat je de AI-chatbot van een vragenvuur voorzag, is dat nu niet meer nodig. Je kunt als je nu naar chat.openai.com gaat...

Online02.04.2024

Onverwachte wending: je kunt ChatGPT nu zonder account gebruiken

​Apple WWDC 2024 vindt plaats op 10 juni: AI komt eraan

Apple heeft zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC 2024 gepland voor 10 juni. Je zou denken dat dat alleen voor ontwikkelaars is en verder niet zo boeiend, maar er komen juist veel aankondigingen vandaan voor het grote publi...

Technology27.03.2024

​Apple WWDC 2024 vindt plaats op 10 juni: AI komt eraan

​5 voorbeelden van OpenAI’s Sora die je zullen verwonderen

OpenAI heeft met Sora heel interessante AI gelanceerd, hoewel het nog niet voor iedereen beschikbaar is. OpenAI heeft het wel aan verschillende visuele artiesten en filmmakers gegeven om hun ding te doen. En hun ding ded...

Online26.03.2024

​5 voorbeelden van OpenAI’s Sora die je zullen verwonderen

Verder lezen over Privacy

Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Met Valentijnsdag achter de rug kunnen we het veilig en wel bespreken: AI-chatbots die bedoeld zijn als een soort digitale geliefde zijn onbetrouwbaar. Volgens nieuw onderzoek van de Mozilla Foundation blijken AI-chatbot...

Online15.02.2024

Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Doe het veilig
Consumenten bezuinigen op kosten, maar helaas ook op privacy en security

In heel Nederland, maar ook in de rest van Europa, zorgen de toenemende kosten van levensonderhoud en de inflatie voor sombere economische vooruitzichten voor het komende jaar. Met als logisch gevolg dat we wat meer gaan...

Cybercrime05.02.2024

Consumenten bezuinigen op kosten, maar helaas ook op privacy en security

​Erotische datingsites: oplichting als premium verdienmodel

Om maar direct met de deur in huis te vallen: erotische datingsites bieden zelden of nooit wat ze beloven. Het betreffen zonder uitzondering verdienmodellen gebaseerd op misleiding van het mannelijk libido. In alle geval...

Online23.01.2024

​Erotische datingsites: oplichting als premium verdienmodel

Waarom grijpt de Autoriteit Consument & Markt niet in?
Dilan Yesilgoz grootste privacyschender van 2023

Elk jaar kiest het Nederlandse publiek weer een persoon of (overheids)organisatie die volgens ons in dat jaar de grootste inbreuk gepleegd hebben op onze online communicatievrijheid en privacy. Gekozen kan worden uit een...

Nieuws15.01.2024

Dilan Yesilgoz grootste privacyschender van 2023

Demissionair minister krijgt de Big Brother Award; X en Meta ontvangen expertprijs
​3 voorspellingen voor de beste privacy-first advertenties in 2024

Na alle technologische ontwikkelingen in 2023 zijn de uitdagingen voor adverteerders dit jaar groot. De centrale vraag: hoe kun je gepersonaliseerde advertenties maken, zonder daarbij third-party cookies te gebruiken en...

Advertising10.01.2024

​3 voorspellingen voor de beste privacy-first advertenties in 2024

Worden we bespied via pushmeldingen op onze smartphones?

In een brief aan het Amerikaanse ministerie van justitie claimt de Amerikaanse senator Ron Wyden dat buitenlandse overheidsfunctionarissen smartphone gebruikers bespieden via pushmeldingen die zij van apps op hun telefoo...

mobile07.12.2023

Worden we bespied via pushmeldingen op onze smartphones?

Meta moet in Europa stoppen met gepersonaliseerde advertenties

Enkele dagen geleden dacht Meta de Europese toezichthouders blij te hebben gemaakt met de introductie van abonnementen voor Facebook en Instagram. Daarmee kunnen gebruikers het serveren van gepersonaliseerde advertenties...

Nieuws01.11.2023

Meta moet in Europa stoppen met gepersonaliseerde advertenties

EDPB verbiedt gepersonaliseerde advertenties op Facebook en Instagram
Amazon moet naar de rechter voor schending privacy Nederlandse consumenten

Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) start een rechtszaak tegen Amazon om de tech-gigant ter verantwoording te roepen vanwege een grootschalige schending van de privacy van Nederlandse consumenten. De dagvaarding...

Nieuws19.10.2023

Amazon moet naar de rechter voor schending privacy Nederlandse consumenten

Verder lezen over Security

​Zo omzeil je drukke servers in Call of Duty

Is een van je grootste frustraties over Call of Duty dat je in drukke games wordt geplaatst, terwijl je het liever wat rustiger en overzichtelijker hebt? Daar zijn oplossingen voor. We lichten er eentje uit: een VPN gebr...

Gaming28.03.2024

​Zo omzeil je drukke servers in Call of Duty

Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Met Valentijnsdag achter de rug kunnen we het veilig en wel bespreken: AI-chatbots die bedoeld zijn als een soort digitale geliefde zijn onbetrouwbaar. Volgens nieuw onderzoek van de Mozilla Foundation blijken AI-chatbot...

Online15.02.2024

Je ​AI-geliefde is onbetrouwbaar: onveilig en uit op geld

Doe het veilig
Nieuwe techniek haalt door muren heen data van je camera’s

Al die camera’s in huis zijn heel handig en we doen het voor de veiligheid, maar soms zijn die camera’s juist vrij onveilig. Bijvoorbeeld wanneer je er technologie bij gebruikt die door de muren heen kan kijken. Het...

Cybercrime12.02.2024

Nieuwe techniek haalt door muren heen data van je camera’s

​Safer Internet Day: 5 tips om veiliger te internetten

Het is vandaag Safer Internet Day: tijdens deze 21ste editie is het thema ‘Together for a better internet’. We moeten het inderdaad samen doen, maar tegelijkertijd begint een beter internet bij jezelf. Er wordt voora...

Cybercrime06.02.2024

​Safer Internet Day: 5 tips om veiliger te internetten

Consumenten bezuinigen op kosten, maar helaas ook op privacy en security

In heel Nederland, maar ook in de rest van Europa, zorgen de toenemende kosten van levensonderhoud en de inflatie voor sombere economische vooruitzichten voor het komende jaar. Met als logisch gevolg dat we wat meer gaan...

Cybercrime05.02.2024

Consumenten bezuinigen op kosten, maar helaas ook op privacy en security

Flinke toename datingfraude: In 2023 bedroeg schade méér dan 7 miljoen euro

Volgens de Fraudehelpdesk hebben in 2023 maar liefst 494 mensen aangifte gedaan van datingfraude, waarvan 264 mensen ook flink schade hebben geleden. De totale schade als gevolg van datingfraude in 2023 bedraagt €7.644...

Online29.01.2024

Flinke toename datingfraude: In 2023 bedroeg schade méér dan 7 miljoen euro

75% meer dan in 2022
​Erotische datingsites: oplichting als premium verdienmodel

Om maar direct met de deur in huis te vallen: erotische datingsites bieden zelden of nooit wat ze beloven. Het betreffen zonder uitzondering verdienmodellen gebaseerd op misleiding van het mannelijk libido. In alle geval...

Online23.01.2024

​Erotische datingsites: oplichting als premium verdienmodel

Waarom grijpt de Autoriteit Consument & Markt niet in?
​Zo wapen je je tegen ransomware

Het wordt een steeds groter probleem: ransomware. Het ene na het andere bedrijf krijgt te maken met ‘gekidnapte’ bestanden, die daarnaast ook nog vaak alsnog worden gelekt. Het gebeurde laatst nog bij de gamestudio a...

Cybercrime19.01.2024

​Zo wapen je je tegen ransomware